Pierwsi w powiecie mamy Zieloną Flagę O Zielonej Fladze 7 KROKÓW Eko - wydarzenia Ekologiczna baza wiedzy Eko - ciekawostki Eko-Kodeks EKO-PLAN Nadal posiadamy certyfikat Zielonej Flagi Oszczędzamy prąd - chronimy środowisko naturalne Zielona Szkoła w nagrodę za ekologiczne osiągnięcia Gwizdała

EKOLOGIA W SZKOLE

EKO-PLAN

PLAN PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEGBĄDZIE

W ZAKRESIE EKOLOGII

NA ROK SZKOLNY

2012/2013

WSTĘP

Szkołą Podstawowa w Legbądzie od lat prowadzi wiele szeroko rozumianych działań ekologicznych, których głównym celem jest propagowanie idei ochrony przyrody, postaw proekologicznych i prozdrowotnych.

W związku z ubieganiem się, po raz pierwszy w tym roku, o certyfikat Zielonej Flagi wytyczyliśmy naszym działaniom dwa kierunki/tematy główne wokół których realizujemy nasze inicjatywy:

1.      Elektroodpady

2.      Bioróżnorodność

CELE:

- rozpoznawanie roślin i zwierząt chronionych

- poznanie środowiska życia roślin i zwierząt

- Zaznajomienie z tematyką ZSEE oraz zasadami postępowania z nimi

- poznanie wpływu szkodliwych substancji zawartych w ZSEE na środowisko naturalne.

- Recykling elektroodpadów

- pogłębienie wiedzy o środowisku przyrodniczym własnego regionu;

- kształtowanie aktywnej postawy w działaniu na rzecz ochrony środowiska;

- wdrażanie kultury ekologicznej podczas codziennych czynności, zachowań w domu, szkole, miejscu odpoczynku;

- poszanowanie organizmów żywych i utrzymanie środowiska w należytej czystości;

- dostrzeganie zależności między człowiekiem a przyrodą;

- propagowanie stylu życia zgodnego z naturą;

- określanie wzajemnych relacji między poszczególnymi elementami środowiska;

- propagowanie idei ekologicznej w środowisku lokalnym;

 

ZADANIA SZKOŁY:

- Umożliwienie poznania różnorodności świata roślin i zwierząt chronionych w Borach Tucholskich,

- Edukacja dorosłych w zakresie postępowania z ZSEE i innymi odpadami,

- Organizacja zajęć dodatkowych w zakresie edukacji ekologicznej,

- Organizacja i czynny udział w akcjach propagujących idee ekologiczne,

 

Osoby/instytucje wspierające działania:

·         Dyrektor

·         Nauczyciele i pracownicy szkoły

·         Rodzice

·         Nadleśnictwo Woziwoda

·         Nadleśnictwo Tuchola

·         Leśnictwo Legbąd, Leśnictwo Zielonka

·         Koło Łowieckie „Słonka”

·         Tucholski Park Krajobrazowy

·         Urząd Miejski w Tucholi

·         Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi

·         Fundacja RECAL

·         Tygodnik Tucholski

·         Lokalne strony internetowe:

 

http://tucholainfo.pl/

http://tucholanin.pl/

http://www.tuchola.pl/portal.php

 

 

DZIAŁANIA I SPOSÓB REALIZACJI

 

SPODZIEWANE WYNIKI

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Wyjazd na Zieloną Szkołę w Sielpi Wielkiej – główna nagroda za realizację programu „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” ufundowana przez Fundację RECAL

- uczniowie zdobywają wiedzę nt. przetwarzania, produkcji, segregacji puszek aluminiowych,

- dostrzegają potrzebę segregacji odpadów,

- zwiedzanie fabryki puszek w Radomsku,

 

 

wrzesień

Bożena Gutowska

Święto Drzewa - Apel,

Spotkanie z leśnikiem i wspólne sadzenie drzew,

Stworzenie ulotki – co daje nam las?

Wykonanie plakatów drzew z surowców wtórnych,

 

- poznaje rolę drzew w przyrodzie i konsekwencje ich niszczenia,

- rozpoznaje drzewa liściaste i iglaste w najbliższym otoczeniu,

- dostrzega różnorodność i bogactwo roślin,

- poznaje znaczenia drzew, a także  walory współżycia i sojuszu z przyrodą,

 

październik

 

Nauczyciele, Samorząd Uczniowski

Uczestnictwo w WIELKIM KONKURSIE EKOLOGICZNY dla przedszkoli zorganizowanym przez portal internetowy Buliba.pl organizowanego w ramach akcji Sprzątanie Świata 2012 – „Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę”

 

-Sprzątanie najbliższej okolicy

-Wykonanie  prac konkursowych nawiązujące tematem do hasła Konkursu "Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę", a więc do kwestii troski o środowisko naturalne, w szczególności do jego zanieczyszczania

 

Październik/listopad

Koordynator -

Bożena Gutowska 

Zorganizowanie szkolnego konkursu plastyczno-technicznego „Pomóżmy im”

 

Spotkanie z pasjonatem ornitologii panem Jackiem Zarzyckim

- zapoznanie dzieci i młodzieży z tematem dokarmiania zwierząt w szczególności ptaków;

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i zdolności manualnych;

- zachęcenie do spędzenia wolnego czasu na łonie natury;

- kształtowanie szacunku do lokalnej przyrody.

 

listopad

 Renata Ziemak

Bernadeta Borysiuk

XIII Festiwal Piosenki Ekologicznej „Żyj z przyrodą w zgodzie”-

Udział w konkursie

 

-rozbudzenie aktywności muzycznej;

- promowanie piosenki o tematyce ekologicznej, segregacji odpadów;

- rozwijanie wiedzy ekologicznej poprzez edukację muzyczną;

- wyłonienie młodych talentów wokalnych

 

listopad

 Renata Ziemak,

 

Bernadeta Borysiuk,

 

Ewa Warszewska

Spotkanie informacyjno-organizacyjne z partnerami szkoły

 

 

 

-Wyjaśnienie czym jest Certyfikat Zielonej Flagi?

-Przybliżenie zebranym drogi do certyfikatu na podstawie prezentacji multimedialnej SdE

-Podjęcie decyzji o przystąpieniu do programu Szkoły dla Ekorozwoju

- Wykonanie gazetki informacyjnej na holu szkoły i rozwieszenie plakatów informacyjnych o przystąpieniu szkoły do programu Szkoły dla Ekorozwoju.

 

listopad

 

Dyrektor

koordynatorzy

Utworzenie Eko-Komitetu

-Wysuwanie kandydatur uczniów

-Szkolna kampania wyborcza

-Tajne głosowanie

 

listopad/grudzień

Samorząd Uczniowski

 

Stworzenie Eko-Kodeksu

-Wspólne wybieranie haseł ekologicznych

-Tworzenie EKOLUDA i zawieszenie go na holu głównym szkoły

-Umieszczenie EKO-KODEKSU w każdej Sali lekcyjnej

- umieszczenie Eko-Kodeksu na stronie internetowej szkoły.

 

grudzień/styczeń

Uczniowie,

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie z planem uczniów Szkoły Podstawowej w Legbądzie

- zainteresowanie i zachęcenie uczniów do udziału w programie SdE,

- podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska według planu,

 

grudzień

 

Nauczyciele klas O- VI

 

 

 

Wyjazd do Nadleśnictwa Woziwoda – dokarmianie zwierząt leśnych w okresie zimowym,  zajęcia w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo Leśnej, ognisko

 

- rozumienie konieczności dokarmiania zwierzyny leśnej zima,

- dzieci potrafią dopasować pokarm do poszczególnych zwierząt,

 

 

 

 

styczeń/luty

 

Wychowawcy klas O-III

Bal ekologiczny - wykonanie strojów z surowców wtórnych, zabawy i konkursy z wykorzystaniem produktów przeznaczonych do recyklingu 

- zwrócenie uwagi dzieci i rodziców na ogromną ilość odpadów w gospodarstwie domowym,

- pokazanie możliwości powtórnego ich wykorzystania i segregowania,

 

luty

Wychowawcy klas O-III,

 

 

 

 

Dyskoteka karnawałowa – zbiórka surowców wtórnych

-Każdy uczestnik przynosi puszki oraz nakrętki jako bilet wstępu,

 

 

luty

Wychowawcy  klas IV-VI

Spotkanie z pracownikiem Tucholskiego Parku Krajobrazowego p. Dorotą Borzyszkowską – pogadanka połączona z prezentacją multimedialną nt. „Rośliny i zwierzęta chronione w Borach Tucholskich”

- poznanie chronionych gatunków roślin i zwierząt w Borach Tucholskich

- integracja uczniów i współpraca ze szkołami gminy Tuchola

Luty/ marzec

Dyrektor,

Koordynatorzy konkursu:

Bernadeta Borysiuk,

Bozena Gutowska,

 

Wycieczka do lasu i spotkanie z myśliwym p. Beatą Wegner

 

- rozpoznawanie tropów i śladów zwierzyny leśnej na śniegu,

 

Styczeń/luty

Nauczyciel przyrody: Ewelina Gwizdała 

Zorganizowanie XI Gminnego Konkursu Plastycznego „Wiosna w Borach Tucholskich” pod nazwą – Rośliny i zwierzęta chronione w Borach tucholskich

 

 

 

- poznanie roślin i zwierząt chronionych w BT,

- popularyzacja zagadnień związanych z ochroną środowiska przyrodniczego,

-- integracja uczniów i współpraca ze szkołami gminy Tuchola

marzec

Dyrektor,

Szkolni koordynatorzy konkursu: Bożena Gutowska, Bernadeta Borysiuk,

 

Ogólnopolska Baza Aktywności na rzecz Bociana Białego -

Wspieramy Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” , która realizuje projekt BOCI@N

-Prowadzimy obserwacje gniazd bocianich i żerowisk na terenie Legbąda i okolicznych wiosek,

marzec

 

Kółko ekologiczne

Dobre rady na elektroodpady – prezentacja multimedialna pod nazwą – Elektroodpady – co to takiego?

- edukacja uczniów na lekcjach, rodziców podczas zebrania ogólnego, społeczności lokalnej podczas zebrania wiejskiego

styczeń-kwiecień

 Eko-Komitet – uczniowie pod opieką nauczyciela przyrody

Powitanie wiosny – podsumowanie konkursu plastycznego, spotkanie z leśnikami, przedstawienie „wiosenne przebudzenie w lesie”

- poznanie zasad przyjaciół lasu,

- zachęcenie do poszanowania przyrody,

- integracja uczniów różnych szkół gminy Tuchola,

 

marzec

Dyrektor,

Szkolni koordynatorzy konkursu: Bożena Gutowska, Bernadeta Borysiuk,

 

 

Przeprowadzenie wśród uczniów i rodziców ankiety „Czy znasz zasady postępowania z ZSEE?”

 

Zbadanie świadomości ekologicznej dzieci i rodziców na temat elektroodpadów

marzec

Komitet lokalny

Wydzielenie miejsca pod drzewka i krzewy oraz kwiaty

 

 

 

 

- rozumienie potrzeby dbania o estetykę otoczenia

- rozwijanie umiejętności pielęgnacji roślin

kwiecień

Uczniowie klasy IV wraz

z wychowawcą

Janiną Milczewską, kółko ekologiczne

XII Ogólnopolska edycja konkursu Akademii Misia Haribo „Segregujesz? Nie marnujesz!” – udział w konkursie

- propagowanie postaw proekologicznych u dzieci poprzez selektywną zbiórkę odpadów,

kwiecień

Nauczyciele oddziału przedszkolnego: Bożena Gutowska, Hanna Parszyk

„Ekologicznie, czyli logicznie” – przemyślane gospodarowanie odpadami – edukacja przyrodnicza

- kształtowanie nawyku segregowania śmieci i wynikające z tego korzyści,

Cały rok

 Klasy I-III, klubik ekologiczny, kółko ekologiczne

Zbiórka surowców wtórnych – puszki, baterie, zakrętki, makulatura, płyty CD, elektroodpady

 

 

Udział w Akcjach:

-Odkręcona – TPK w Tucholi/PK w Tucholi

-Zamień puszki na pieniądze – Fundacja RECAL,

-Zbiórka makulatury –obrazem naszej kultury Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy

-Zbiórka elektroodpadów – Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy

 

 

- wyrabianie nawyku segregacji odpadów

- podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze ZSEE,

- kształtowanie wrażliwości na pomoc osobom niepełnosprawnym,

 

 

Cały rok

Społeczność szkolna i lokalna,

Szkolni koordynatorzy

Obchody Światowego Dnia Wody pod hasłem: „Znaczenie wody w przyrodzie”

 - pogadanka, obserwacja, wykonywanie prostych doświadczeń,

- wykonywanie plakatów ze starych gazet,

- znaczenie wody dla organizmów żywych,

-źródła zanieczyszczeń wody,

- sposoby oszczędzania wody i jej ochrony,

marzec

Nauczyciel przyrody Ewelina Gwizdała i plastyki Ewa Warszewska

 

Organizacja szkolnego konkursu przyrodniczo-literackiego pod nazwą „List Matki Natury do mieszkańców Ziemi w sprawie elektroodpadów”

 

 

 

 

 

 

-zainteresowanie tematyką elektroodpadów i zasad postępowania z nimi;

- propagowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży;
-podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży;
-rozwijanie umiejętności literackich dzieci i młodzieży;
-pogłębianie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem polskim, bogacenie słownictwa z zakresu ekologii.

kwiecień

Nauczyciel języka polskiego Izabella Kałużna oraz nauczyciel przyrody Ewelina Gwizdała

Dzień Ziemi pod hasłem „Elketroodpady- proste zasady

- sprzątanie świata,

- apel

- przedstawienie „Elektrokopnieci w królestwie bałaganu”

- konkurencje zręcznościowo-sportowe powiązane z tematyką recyklingu,

- Happening ekologiczny ulicami Legbąda,

- bieg po zdrowie

 

-zainteresowanie tematyką elektroodpadów,

- propagowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży;
- podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży;
 

kwiecień

Komitet Lokalny,

Ewelina Gwizdała,

Hanna Parszyk

Udział XI Festiwalu obchodów Dnia Ziemi w Tucholi –

- Ekolandia – stoisko promujące działalność naszej szkoły na temat elektroodpadów

- występy wokalne uczniów,

- zamiana butelek PET i baterii na drzewka i krzewy ozdobne,

- prezentacja osiągnięć szkoły z zakresu ekologii przez panią dyrektor Barbarę Drewczyńską

- edukacja poprzez rozwiązywanie zagadek, rebusów, kolorowanek,

-  promocja szkoły w szerszym środowisku,

maj

Uczniowie,

Dyrektor,

Bożena Gutowska, Bernadeta Borysiuk, Ewelina Gwizdała,

Wyjazdy na Zieloną Szkołę do Woziwody:

- zajęcia terenowe,

- zajęcia w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej,

- podchody,

- ognisko,

 

 

- poznanie roślin i zwierząt występujących w BT, ciekawostek z ich życia, sposoby odżywiania się,

- praca leśniczego dawniej i dziś

- obserwacja fauny i flory w ich naturalnym środowisku życia,

- umiejętność posługiwania się przyrządami ułatwiającymi obserwację

Maj/czerwiec

Uczniowie klas II-VI i wychowawcy

Udział w konkursach przyrodniczych

·         wiedzowych:

- Przyroda wokół nas,

- Z przyrodą za pan brat

·         plastycznych:

- Piękno przyrody polskiej „Ptaki”,

- Bory Tucholskie w oczach dziecka

- Zimowe dokarmianie zwierząt leśnych

- budzenie wrażliwości na piękno przyrodnicze,

- poznanie fauny i flory Borów Tucholskich,

- znajomość form ochrony przyrody,

- umiejętność dokarmiania zwierząt w czasie zimy,

- rozwijanie umiejętności manualnych,

Cały rok

 Nauczyciel przyrody Ewelina Gwizdała, plastyki- Ewa Warszewska

Zajęcia dydaktyczne w TPK

- „Pranie śmieci” – produkcja papieru

- wycieczka na składowisko śmieci w Bladowie

 

 

 

- samodzielna produkcja papieru z makulatury,

- poznanie zagrożeń dla środowiska i człowieka jakie niosą ze sobą śmieci,

- nauka segregacji śmieci ze względu na materiał z jakiego są wyprodukowane,

- poznanie odpadów problemowych i sposobów minimalizowania ich ilości,

Marzec/kwiecień/maj

 

Uczniowie klas IV-VI, wychowawcy, nauczyciel przyrody

Udział w Ogólnopolskich programach prozdrowotnych:

- Owoce w szkole,

- Pięć porcji warzyw, owoców lub soku,

- Szklanka mleka,

- Cała Polska biega,

- Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych,

-Trzymaj Formę,

- Akademia Czystych Rąk CAREX

- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zdrowe odżywianie się, aktywność ruchową, dbanie o własną higienę,

- wykonanie plakatu pod nazwą „Gdzie były i co robiły twoje ręce”

Cały rok

Nauczyciel w-f: Karolina Dąbrowska,

N, przyrody: Ewelina Gwizdała,

Wychowawcy klas,

 

Pogadanki z pielęgniarką nt.:

- dbamy o swoje zęby (fluoryzacja),

- zdrowe odżywianie,

- higiena osobista

 

 

 

 

- wykształcenie wśród uczniów nawyków mycia zębów po każdym posiłku i częstego mycia rąk,

- dbanie o czystość swojego ciała,

- zapoznanie z piramidą żywieniową,

-

Cały rok

Opiekun koła PCK, pielęgniarka szkolna

Piknik Rodzinny pod nazwą „Bawią się znakomicie dzieci i rodzice”

- występy wokalne o tematyce ekologicznej,

- pokaz mody ekologicznej,

 - podsumowanie akcji ekologicznych,

- rozgrywki sportowe,

- wystawy sztuki ludowej

- integracja lokalnej społeczności,

- wręczenie dyplomów i nagród wyróżniającym się uczniom w akcjach ekologicznych,

- umiejętność segregacji śmieci

- ochrona środowiska przyrodniczego

czerwiec

Dyrektor,

Koordynator: Karolina Dąbrowska, wszyscy nauczyciele

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legbądzie
    ul. Szkolna 5
    89-504 LEGBĄD
    e-mail: splegbad@tuchola.pl
  • 52 3341529 Fax: 52 3341529

Galeria zdjęć