DOKUMENTY SZKOŁY PROCEDURA WYBORU PATRONA SZKOŁY Ogólne warunki ubezpieczenia 2020/2021 Podstawa programowa

Dokumenty, regulaminy, zarządzenia, procedury

PROCEDURA WYBORU PATRONA SZKOŁY

 

PROCEDURA

 WYBORU PATRONA SZKOŁY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEGBĄDZIE

 

 

Podstawa prawna:

1. § 1 ust. 4 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej, stanowiącego

    załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja     

    2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz   

    publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami)

2. art. 7 ust.1 pkt.8 i art. 18 ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie  

    gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, tekst jednolity).

 

I. Powołanie zespołu do przeprowadzenia kampanii mającej na celu wybór

   patrona Szkoły Podstawowej w Legbądzie.

Zespół powołuje dyrektor szkoły Zarządzeniem Dyrektora. Zadaniem zespołu jest koordynowanie działań podjętych w szkole, mających na celu wybór patrona oraz opracowanie harmonogramu tych działań i ustalenie etapów realizacji projektu pod nazwą „Nadanie imienia szkole”.

 

W skład zespołu wchodzą:

 1. Barbara Drewczyńska – dyrektor szkoły
 2. Janina Milczewska – przedstawiciel RP
 3. Ewelina Gwizdała – przedstawiciel RP
 4. Krystyna Metlicka – przedstawiciel RP
 5. Danuta Sledz – przedstawiciel RR
 6. Dorota Łącka – przedstawiciel RR
 7. Sandra Knitter – przedstawiciel SU
 8. Michał Glaner – przedstawiciel SU

 

II. Regulamin wyboru patrona szkoły.

 

1.Poprzez nadanie imienia szkoła:

 •  Uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych

            szkół.

 • Promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania.
 • W naturalny sposób pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem.
 • Wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów (np. organizacji konkursów, wycieczek,  wakacyjnej wymiany uczniów).
 •  Może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych

           życiem i działalnością patrona i ogólnie uznawanych przez społeczność.

 •  Wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.

 

2. Oczekiwania od kandydatów na patrona.

 • Patronem może być wyłącznie osoba, której istnienie historyczne lub współczesne nie budzi wątpliwości.
 • Wybrany patron ma być autorytetem dla uczniów.
 • Nie może to być osoba wzbudzająca kontrowersje, spory, podziały społeczne,polityczne i religijne.
 • Nie może to być osoba żyjąca.
 • Nie może to być postać fikcyjna.
 • Nie może to być osoba powszechnie uznana za nieprzyzwoitą, nieetyczną,niemoralną.

Wybór patrona to sprawa najwyższej wagi. Nie może to być wybór przypadkowy, nieuzasadniony. Kampania musi być przeprowadzona w sposób przemyślany  i kontrolowany. Przy wyborze społeczność szkolna  (nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice) muszą kierować się rangą szkoły i rolą, jaką odgrywa w środowisku. Imię szkoły – patron powinno/powinien nawiązywać do historii lub współczesności województwa kujawsko-pomorskiego, Polski lub Europy, osiągnięć, ważnych kart historii.

Tylko aktywny udział i poważne podejście do sprawy wyboru patrona przez

społeczność szkolną gwarantuje dumę i satysfakcję, z jaką przez lata będziemy nosili

imię wybrane przez nas.

 

3. Zasady:

 • W wyborach bierze udział cała społeczność szkolna (nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie, rodzice).
 •  Wszyscy realizujemy projekt pod nazwą „Nadanie imienia szkole”.
 •  Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala zespół

            koordynujący w porozumieniu z dyrektorem.

 •  Dyrektor w porozumieniu z zespołem koordynującym wyznacza osoby

            odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych.

 •  Dyrektor kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza

            odpowiedzialnych za ich realizację.

 •  Protokoły z realizacji projektu „Nadanie imienia szkole” wraz z propozycją

           imienia dla szkoły wyłonioną drogą wyborów oraz wniosek o nadanie szkole

           imienia zostaną skierowane do Rady Miejskiej w Tucholi.

 •  Szkoła oczekuje na stanowisko władz gminnych.

 

III. Procedura

 

1. W procesie wyboru imienia uczestniczą nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie Szkoły Podstawowej w Legbądzie, rodzice uczniów.

2. Każda społeczność przedstawia jednego kandydata.

3. Nad przebiegiem wyboru patrona przez rodziców czuwa dyrektor Barbara Drewczyńska oraz przewodnicząca Rady Rodziców Danuta Sledz.

4. Za wybór patrona przez nauczycieli i pracowników odpowiedzialna jest  Janina Milczewska.

5. Nad wyborem kandydatów na patrona szkoły przez uczniów czuwa Krystyna Metlicka, wychowawcy oraz Samorząd Uczniowski z opiekunem Eweliną Gwizdała

· propozycje zgłaszane przez rodziców gromadzi J. Milczewska,

· wybory są czteroetapowe.

 

ETAP I

Od 8 kwietnia do 24 maja 2013

Wyłonienie kandydatur na patrona szkoły

 

1.Wybory kandydata na patrona przez uczniów

 

 •  W  kwietniu wychowawcy przeprowadzą lekcje wychowawcze na temat:

„W poszukiwaniu autorytetu.Kto może być patronem szkoły?”

 •  Zespół koordynujący i wychowawcy klas będą prowadzili kampanię reklamującą akcję wybierania kandydatów na patrona szkoły. Na godzinach wychowawczych odbędą się dyskusje, prezentacje kandydatów na patrona szkoły. Uczniowie każdej klasy wytypują jednego kandydata, który uzyskał największą ilość głosów w tajnym głosowaniu klasowym. Wychowawcy klas sporządzą protokół z głosowania i uzasadnią wybór (formularz protokołu przygotują Krystyna Metlicka i Ewelina Gwizdała). Wyniki głosowania klas zgromadzi Krystyna Metlicka.

·   Zespół koordynujący dokona weryfikacji zgłoszonych przez klasy propozycji i ustali listę kandydatów do głosowania przez uczniów. Karty do głosowania przygotują: Krystyna Metlicka  i Ewelina Gwizdała

     ·     Po 20 maja 2013 r. w tajnym głosowaniu, wyłoniony zostanie jeden kandydat, wybrany przez uczniów.

·    Za przeprowadzenie tajnego głosowania odpowiedzialna jest Krystyna Metlicka.

·   Komisja skrutacyjna w składzie: przedstawiciele RP - Ewelina Gwizdała, Krystyna Metlicka, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego - Michał Glaner, Sandra Knitter, przeliczy głosy i sporządzi protokół z wyborów wskazując jednego  kandydata, który uzyska przewagę większością głosów.

·     Jeżeli taką samą liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie zostanie powtórzone.

 

2. Wybory kandydata na patrona przez nauczycieli i pracowników

Powołano trzy zespoły:

 

Ø   nauczycieli oddziału przedszkolnego i klas I-III

Ø   nauczycieli klas IV - VI

Ø   pracowników obsługi i administracji

 

· Każdy zespół wyłoni jedną kandydaturę z wyczerpującym uzasadnieniem.

· Lista kandydatów zostanie wywieszona w pokoju nauczycielskim do 17maja 2013 r.

Odpowiedzialna – p. Janina Milczewska.

· Po 20 maja 2013r. w tajnym głosowaniu, wyłoniony zostanie jeden kandydat, wybrany przez grono pedagogiczne, pracowników obsługi i administracji.

Za przeprowadzenie tajnego głosowania odpowiedzialna jest p. Janina Milczewska.

· Komisja skrutacyjna w składzie:  Janina Milczewska,  Krystyna Metlicka i  Bernadeta Borysiuk, przeliczy głosy i sporządzi protokół z wyborów wskazując jednego  kandydata, który uzyska przewagę większością głosów.

· Jeżeli taką samą liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie zostanie powtórzone.

 

3. Wybory kandydata na patrona przez rodziców

 

· Wychowawcy klas poinformują rodziców o realizacji projektu „Nadanie imienia szkole” i różnych możliwościach zgłaszania kandydatur. Rodzice mogą

zgłaszać swoje propozycje bezpośrednio do wychowawców, w sekretariacie lub przesyłać na adres szkoły w terminie: do 17 maja 2013 r.

 • zgłoszenie, dla spełnienia wymogów formalnych musi:

Ø   być przedstawione w formie pisemnej, sporządzone pismem maszynowym w języku polskim na papierze formatu A4,

Ø   zawierać dane i podpis(y) osoby zgłaszającej kandydaturę,

Ø   uzasadnienie – dlaczego kandydat ma zostać patronem SP w Legbądzie.

 

· Zespół koordynujący spośród kandydatur zgłoszonych przez rodziców wybierze trzy najczęściej powtarzające się propozycję.

·        Po 20 maja 2013 r. w tajnym głosowaniu, wyłoniony zostanie jeden kandydat, wybrany przez rodziców..

·        Za przeprowadzenie tajnego głosowania odpowiedzialna jest Ewelina Gwizdała.

·      Komisja skrutacyjna w składzie: Przedstawiciele RP - Ewelina Gwizdała, Karolina Dąbrowska, przedstawiciele RR – Danuta Sledz, Dorota Łącka, przeliczy głosy i sporządzi protokół z wyborów wskazując jednego  kandydata, który uzyska przewagę większością głosów.

· Jeżeli taką samą liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie zostanie powtórzone.

 

ETAP II

Od 26 maja do 17 czerwca 2013 r.

Prezentacja kandydatów

 

· Zespół koordynujący, we współpracy z wychowawcami i Samorządem Uczniowskim, przygotuje prezentacje trzech kandydatów,                                    wybranych przez nauczycieli (1), uczniów (1), rodziców  (1).

· Uczniowie, pod opieką wychowawców, przygotują plakaty informacyjne i gazetki na korytarzach szkolnych.

· Nauczyciele wygłoszą prelekcje oraz przeprowadzą lekcje wychowawcze.

Działania te mają przybliżyć całej społeczności szkolnej sylwetki kandydatów

na patrona.

 

ETAP III

Ogólnoszkolne wybory

 

· W terminie 17 – 22.06. 2013 r . odbędą się ogólnoszkolne, tajne wybory patrona szkoły.

· Uczestniczyć będą uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice.

· Nad procedurą głosowania czuwać będzie Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem oraz zespół koordynujący.

· Uczniowie, nauczyciele i pracownicy będą oddawać głosy do przygotowanej urny w godzinach od 9.00 do 14.00.

· Rodzice mogą oddać swoje głosy w godzinach: od 7.30 do 13.30 i od 16.00  do 18.00.

 

Wybór patrona

 

· Drogą tajnego głosowania wybrany zostanie ten kandydat, który uzyska większość głosów.

· Przeliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z wyborów zajmie się komisja skrutacyjna w składzie: przedstawiciele Rady Pedagogicznej - Janina Milczewska, Krystyna Metlicka, Ewelina Gwizdała, przedstawiciele Rady Rodziców – Danuta Sledz, Dorota Łącka, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Sandra Knitter, Michał Glaner.

· Jeżeli taką samą liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie zostanie powtórzone.

Spośród kandydatur  wybrany zostanie jeden, który uzyska najwięcej głosów.

 

ETAP IV

Wrzesień/ październik 2013 r.

Przygotowanie wniosku do Rady Miejskiej w Tucholi o nadanie szkole imienia

 

· Podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną o nadaniu szkole imienia

wybranego patrona.

· Po ogłoszeniu wyniku wyborów patrona, dyrektor sporządzi sprawozdanie

z realizacji w Szkole Podstawowej w Legbądzie projektu „Nadanie imienia szkole”.

Dokument ten zostanie przekazany do Rady Miejskiej w Tucholi.  Znajdzie

się w nim uzasadnienie wyboru imienia wraz z wyczerpującą prezentacją sylwetki

patrona opracowaną przez zespół koordynujący pod kierunkiem Janiny Milczewskiej.

 

Poznajemy patrona szkoły

 

· Po dokonaniu wyboru patrona w szkole będzie realizowane zadanie „Poznajemy patrona szkoły”.

Realizacja tego zadania ma na celu przybliżenie postaci patrona.

· Szczegółowy plan działań zostanie ustalony po ogłoszeniu wyniku wyborów, ponieważ musi on uwzględniać dokonania wybranego patrona.

 

Kampania informacyjna

 

· Realizacji projektu, którego celem jest wybranie i poznanie patrona szkoły

towarzyszyć będzie przez cały czas trwania akcja informacyjna.

· Na korytarzach szkolnych wyeksponowane zostaną gazetki i plakaty.

· Harmonogram działań oraz inne związane z projektem informacje będą dostępne na internetowej stronie szkoły.

 

Uroczystość nadania imienia

Scenariusz uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Legbądzie

zostanie opracowany po akceptacji naszego wniosku przez Radę Miejską w Tucholi.

 

 

 

 

Harmonogram działań podjętych w celu realizacji projektu

„Nadanie imienia szkole”

 

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

Odpowiedzialni

 

 

I.              Czynności przygotowawcze

 

1.

Powołanie zespołu koordynującego działania mające na celu wybór patrona szkoły.

 

marzec 2013

 

Dyrektor

2.

Ustalenie procedury wyboru patrona SP w Legbądzie.

Zespół koordynujący

 

marzec 2013

Zespół koordynujący

3.

Spotkanie wychowawców klas

w celu zaplanowania lekcji wychowawczych zmierzających

do wyboru patrona szkoły.

 

kwiecień 2013

 

B. Borysiuk,

Zespół koordynujący

4.

Przygotowanie propozycji lekcji

wychowawczych związanych

z wyborem patrona.

 

kwiecień 2013

 

B. Borysiuk

Zespół koordynujący,

5.

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat:

W poszukiwaniu autorytetu. Kto może być patronem szkoły?

 

kwiecień 2013

wychowawcy

6.

Prowadzenie kampanii reklamującej akcję wybierania kandydatów na patrona szkoły.

 

kwiecień/maj 2013

Zespół koordynujący, wychowawcy

7.

Umieszczenie informacji (ogłoszeń) na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

 

kwiecień/maj2013

E. Gwizdała,

I. Kałużna

8.

Poinformowanie rodziców                        o realizacji projektu „Nadanie imienia szkole” i możliwościach zgłaszania propozycji do 17 maja 2013r.

 

kwiecień 2013

Zebranie rodziców

Dyrektor,

wychowawcy

9.

 

10.

Wybór jednej propozycji przez każdą klasę.

 

Zgromadzenie listy kandydatur zgłoszonych przez klasy i wybór spośród nich jednej propozycji uczniów.

maj 2013

 

maj 2013

Wychowawcy

 

K. Metlicka

E. Gwizdała

Samorząd Uczniowski

11.

Zgłaszanie propozycji przez zespoły nauczycieli, pracowników i administracji

 

maj 2013

J. Milczewska

12.

Przygotowanie listy propozycji nauczycieli i pracowników oraz wywieszenie jej w pokoju nauczycielskim.

 

maj 2013

J. Milczewska

13.

Wybór jednej kandydatury nauczycieli   i pracowników.

Tajne głosowanie  w pokoju nauczycielskim.

 

maj 2013

 

 

J. Milczewska

14.

Gromadzenie i analiza kandydatur zgłoszonych przez rodziców oraz wybór jednej propozycji.

 

maj  2013

J. Milczewska

15.

Poinformowanie Rady Rodziców o kandydaturach zgłoszonych przez uczniów, nauczycieli  i pracowników, rodziców

 

maj  2013

 Dyrektor

16.

Prezentacja trzech kandydatów wybranych przez nauczycieli(1), uczniów(1),rodziców (1).

Przygotowanie plakatów informacyjnych, gazetek, prelekcji, lekcji wychowawczych itp.

 

 

maj/czerwiec 2013

E. Gwizdała,

Wychowawcy, Samorząd Uczniowski, zespół koordynujący

17.

Ogólnoszkolne, tajne wybory patrona szkoły (uczestniczą uczniowie, nauczyciele, pracownicy         i rodzice).

 

 

 

czerwiec 2013

Samorząd Uczniowski, Komisja skrutacyjna:

przedstawiciele Rady Pedagogicznej - Janina Milczewska, Krystyna Metlicka, Ewelina Gwizdała, przedstawiciele Rady Rodziców – Danuta Sledz, Dorota Łącka, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Sandra Knitter, Michał Glaner.

 

II.            Czynności związane z nadaniem imienia

1.

Przygotowanie wniosku  do Rady Miejskiej w Tucholi  o nadanie szkole imienia.

 

wrzesień/październik 2013

Dyrektor, zespół koordynujący

2.

Prowadzenie akcji „Poznajemy patrona szkoły”.

 

listopad 2013 – maj 2014

Wychowawcy, zespół koordynujący, Samorząd Uczniowski

3.

Przygotowanie uroczystości nadania szkole imienia.

 

maj 2014

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legbądzie
  ul. Szkolna 5
  89-504 LEGBĄD
  e-mail: splegbad@tuchola.pl
 • 52 3341529 Fax: 52 3341529

Galeria zdjęć